Home |

Disclaimer

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Seppitex (hierna; Seppitex) zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Seppitex uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Seppitex geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Seppitex en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Seppitex.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Seppitex uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Seppitex zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Seppitex aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Cookiebeleid & Cookiewet: regels en richtlijnen

Seppitex houdt niet van cookies en daarom maken wij géén gebruik van cookies. Functionele cookies uitgezonderd. Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. (Bron: 01-10-2014 Rijksoverheid)

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Seppitex verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Seppitex stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan de Seppitex proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Seppitex de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.

 

Copyright © 2019 Houtwormenprobleem.nl is een website van Seppitex® | Alle rechten voorbehouden.